Privacyverklaring

Waarom deze privacyverklaring?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG), is vastgelegd aan welke regels organisaties die persoonsgegevens verwerken zich dienen te houden. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw IP-adres, bankrekeningnummer, enz.

U mag verwachten dat  Stichting Damito (hierna Damito) zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met deze gegevens. Wij doen dit in overeenstemming met eisen van de AVG. De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van de persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Omdat u persoonsgegevens met Damito deelt doordat u zich als deelnemer aan de beurs of sponsor aanmeldt via ons inschrijfformulier of omdat wij andere contracten met u aangaan of omdat u vrijwilliger bent, informeren we u in deze privacyverklaring hoe wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Met welk doel verwerkt Damito persoonsgegevens?

Damito verwerkt persoonsgegevens om haar werk goed te kunnen doen en omdat u deelneemt aan de beurs, de beurs sponsort, een instantie bent waarmee wij zaken doen (bijv. leveranciers), bezoeker, prijswinnaar of omdat u vrijwilliger bent.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • Gemaakte afspraken voor deelname aan de beurs of in verband met sponsoring goed vast te leggen
 • Afspraken vast te leggen en contracten aan te gaan met u als leverancier van goederen en diensten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze taak goed uit te kunnen voeren
 • Uw betaling af te kunnen handelen
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de belastingaangifte voor omzetbelasting

 

Om welke persoonsgegevens gaat het?

U hebt gegevens aan ons verstrekt bijvoorbeeld via het inschrijfformulier of voor vermelding op onze website of omdat u hierom is gevraagd omdat u vrijwilliger bent. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Eventuele functie binnen de Damito organisatie

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Social media (twitter, facebook)

– KvK nummer

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

– Bankrekeningnummer bij toestemming voor bijvoorbeeld eenmalige automatische incasso

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Damito gebruikt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Verder hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@damito.nl dan verwijderen we deze informatie.

 

Bewaartermijn

Damito bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming, verstrekt Damito uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien het wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

  

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, van u, waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van uw toestemming of bezwaar sturen naar info@damito.nl .

U dient u bij zo’n verzoek te identificeren, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Om die reden vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoort of ID-nummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Damito van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@damito.nl .

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Damito, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan is dat erg vervelend, maar dan geeft de AVG u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Wij hebben onze privacyverklaring op 16 juni 2023 voor het laatst gewijzigd.

 

Stichting Damito

p/a Henk Martens, secretaris Stichting Damito

telefoonnummer 0529 433498

e-mail: info@damito.nl